Comhar Chuigéal

mearnaisc nuacht | fúinn | coláiste gaeilge | ionad oidhreachta | campa spóirt uisce | club cadhcála | á phleanáil

An scéal is deireannaí

15ú Meitheamh 2020: Tá dátaí cúrsa ar fáil anois le haghaidh Champa Spóirt Uisce Leitir Mealláin.

go barr

Faoi Chomhar Chuigéal

Do chéad fáilte romhat! Eagraíocht forbartha pobail é Comhar Chuigéal. Ta sé lonnaithe i Leitir Mealláin, oileán atá suite amach ó chósta thiar-theas Chontae na Gaillimhe. Cuid de ghrúpa oileán beaga í Leitir Mealláin, a dtugtar Ceantar na nOileán / Na hOileáin uirthi. Tá Leitir Mealláin, Garmna agus Leitir Móir i measc phríomhoileán an ghrúpa seo. Tá siad seo an-ghar do chósta na hÉireann agus tá siad nascaithe don mhórthír le droichid.

Is fiú a lua le cuairteoirí nua nach ionann ‘Na hOileáin’ agus ‘Oileáin Árann’ (Árainn/Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr). Ce nach bhfuil siad i bhfad ó chéile, is dhá ghrúpa oileán faoi leith iad. Féach ar an léarscáil seo den cheantar.

Lonnaithe tímpeall 36 míle de bhóthar ó Chathair na Gaillimhe, tá Ceantar na nOileán mar chuid den gceantar Gaeltachta is mó in Éirinn. Deir 93.8% den bpobal go bhfuil Gaeilge acu agus deir 85.3% go mbíonn sí á labhairt acu ar bhonn laethúil (Pobalbhreith Náisiúnta 2016).

Bunaíodh Comhar Chuigéal sa mbliain 1999 le saol sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha an cheantair a chur chun cinn, agus le cabhrú le forbairt i measc grúpaí faoi leith sa bpobal: an t‑aos óg, daoine scothaosta, mná, daoine dí-fhostaithe agus mar sin de… Tá muid ar fáil le cabhair agus comhairle a roinnt le coistí áitiúla. Déanann muid cúram faoi leith de chaomhnú na tímpeallachta i gCeantar na nOileán. Chuige sin, bíonn muid gníomhach ag comhoibriú leis an earnáil phríobháideach, le tionscadail phobail a chur chun cinn.

Tá Comhar Chuigéal Teoranta lán-chláraithe mar Chara-chumann. Faigheann sé cuidiú deontais ó Údarás na Gaeltachta. Bíonn sé á riaradh ag coiste a bhfuil seisear ball air.

go barr

Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin agus Gharumna

Amanta oscailte

Ar oscailt ó Luan go hAoine, 10.00rn go 2.00in, ar feadh na bliana.

Is féidir socruithe a dhéanamh roimh ré leis an Ionad a oscailt ag amanta eile freisin — Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus laethanta saoire bainc san áireamh — ach foireann a bheith ar fáil.

Cuir glaoch ar +353 87 697 4951 le fiosruithe a dhéanamh.

Ar oscailt ó mhí an Mheithimh 2009 i leith, tá Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin agus Gharumna suite béal dorais de Halla Chomhar Chuigéal.

Is ann a choinnítear bailiúchán príobhaidach ilghnéitheach, ríspéisiuil d’ábhair iomadúla stairiúla a chuir John Bhaba Jeaic Ó Conghaile i dtoll a chéile thar na blianta. Tá an bailliúchán iontach seo ar fáil san Ionad, agus é le feiceáil ag an bpobal, le caoinchead John.

Tá saibhreas is éagsúlacht sa mbailliúchán. Ar chuid de na hábhair atá ann tá:

 • Cartlann grianghraf.
 • Leabharlann ábhair chlóite: nuachtáin, leabhair, irisleabhair, póstaerí, gearrthóga agus neart eile.
 • Cnuasach uirlisí a bhaineann le ceirdeanna na gaibhneachta, na feirmeoireachta, na siúinéireachta agus na cócaireachta.

Tugann muid cuireadh don phobal ar fad, idir mhuintir na háite agus chuairteoirí, bualadh isteach le Bailiúchán John Bhaba Jeaic a fheiceáil dóibh féin. Cuirfidh sliocht bhunadh na háite suim ar leith ann dár ndóigh, de bharr an léargas breá a thugann sé ar an saol a caitheadh i gCeantar na nOileán fadó.

go barr

Coláiste Gaeilge

Cuireann Comhar Chuigéal áiseanna ar fáil do Choláiste Spleodair, a eagraionn cúrsaí samhraidh Gaeilge i nGaeltacht Chonamara, le meas a chruthú ar an nGaeilge i ndéagóirí agus oideachas a chur orthu i gcomhoibriú agus i gcinnireacht. Eagraítear idir chúrsaí sóisearacha agus chúrsaí sinsearacha. Glacann scoláirí páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí: ranganna, spóirt, drámaíocht, amhránaíocht, ceol agus damhsa céilí; chomh maith le gníomhaíochtaí trá, snámh ⁊rl… Fanann na scoláirí le teaghlaigh Ghaeltachta, a labhraíonn Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide. Bíonn siad ag taisteal chuig an gColáiste agus abhaile arís cúpla uair in aghaidh an lae, le páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí éagsúla. Téann gach scoláire, cuma cén cumas atá acu i dtús an chúrsa, i dtaithí ar riail na Gaeilge agus ar an timpeallacht uile-Ghaeilge.

go barr

Campa Spóirt Uisce Leitir Mealláin

Fainic! Cláraigh in am!

Is féidir clárú anois do champa 2020 ach dul chuig an fhoirm clárúcháin. Tá teorainn le líon na spásanna, áfach. Caithfear chuile áit a chur in áirithe, agus an táille a íoc ina iomláine, roimh ré. Cláraigh luath, sa gcaoi is nach mbeidh díomá ort.

Rannpháirtithe, táillí ⁊ dátaí

 • Aois rannphártaithe: 8–18 mbliana d’aois
 • Táille: €50
 • Fad an chúrsa: Aon tseachtain
 • Dátaí an chúrsa:
  • Cúrsa 1: 20–24 Iúil (CÚRSA LÁN!)
  • Cúrsa 2: 27–31 Iúil
  • Cúrsa 2: 03–07 Lúnasa
  • Cúrsa 2: 10–14 Lúnasa
  • Cúrsa 2: 17–21 Lúnasa
  • Cúrsa 2: 24–28 Lúnasa
 • NB: Is ón 10 r.n. go dtí a 2 i.n. a bheidh na campaí ar siúl i mbliana de bharr Covid 19 agus chúrsaí sláinte agus sábháilteachta.

Imeachtaí an Champa

 • Cadhcáil
 • Léimneach céibhe
 • Trampailín uisce
 • Clár Seaschéaslóireachta
 • Cluichí agus tascanna
 • Luasbhád agus ringo

Aidhmeanna an Champa

Chuir muid an Campa seo ar bun le:

 • Deis a thabhairt do rannphártaithe taithí a fháil ar go leor imeachtaí uisce difriúla.
 • Deis a thabhairt dóibh taithí a fháil ar dhúlra na háite agus na farraige.
 • Tuiscint agus meas ar an timpeallacht a spreagadh iontu.
 • An cumas atá iontu féin a chothú.

Teastaíonn uainn go bhfaighfidh chuile dhuine a fhreastlaíonn ar an gCampa an-sásamh as. Teastaíonn uainn go ndéanfaidh siad cairde nua ann is go mbeidh spraoi acu ann ach is mian linn go dtabharfaidh siad abhaile leo rud eicínt fiúntach freisin; rud a sheasas.

Le tabhairt leat

Tá sé riachtanach na nithe seo leanas a bheith ag chuile rannpháirtí:

 • Bróga reatha
 • Griansciath

Caithfidh siad na nithe seo a thabhairt leo chuile lá freisin:

 • Lón agus deoch
 • Culaith snámha agus tuáile
 • Athrú éadaí
 • Cóta báistí

Cúrsaí taoille

Is í an fharraige an máistir! Caithfear an t‑am a dtosaíonn an Campa a athrú de bheagán, ó lá go lá, chun géilleadh d’amanta na taoille. Coinnítear rannphártaithe ar an eolas faoi seo.

Cáillíochtaí foirne ⁊ sábháilteacht san uisce

Tá cáilíochtaí ábharacha gairmiúla bainte amach ag chuile dhuine ar fhoireann Champa Spóirt Uisce Leitir Mealláin.

Tógann muid treoirlínte sábháilteachta go han-dáiríre aguis cloíonn muid go daingean leo.

Rialacha an Champa

An Ghaeilge teanga oibre Champa Spóirt Uisce Leitir Mealláin. I nGaeilge a reáchtáiltear chuile imeacht.

Ní ghlacfar le haon drochiompar. Má tharlaíonn a leithéid, d’fhéadfaí an rannpháirtí a chur ar fionraí.

Ag Halla Chomhar Chuigéal a thosaíonn imeachtaí an lae gach maidin, áit a dtógtar tinnreamh. Caithfidh rannphártaithe a bheith i láthair aige seo.

Caithfidh thuismitheoirí / caomhnóirí dlíthiúla rannphártaithe a fhágáil ag Halla Chomhar Chuigéal gach maidin agus iad a bhailiú arís ann tar éis imeachtaí an lae.

Má tá culaith uisce ag an rannpháirtí, caithfidh siad é a chaitheamh ar a dteacht chuig an gCampa dóibh gach maidin.

Caithfidh chuile rannpháirtí seaicéad tarrthála, culaith uisce agus clogad a chaitheamh le linn dóibh a bheith san uisce.

Bunchuid den Champa é an siúlóid ón Halla chuig an gCéibh, agus ar ais, agus caithfidh chuile rannpháirtí páirt a ghlacadh ann.

go barr

Club Cadhcála Leitir Mealláin

Ritheann Comhar Chuigéal sraith champaí cadhacála chuile shamhradh.

An mbaineann tú taithneamh as bualadh le daoine nua is as cairde nua a dhéanamh? An bhfuil tú ag cuardú rud eicínt taithneamhach a dhéanamh an samhra seo? Céard faoi tabhairt faoi eachtra iontach; dul ar chamchuairt oileán? Cén fáth nach gcláraíonn tú d’ár chúrsa cadhcála do thosaitheoirí? Bhí an geimhreadh sách fada agus tá sé in am taithneamh a bhaint as an saol mór amuigh faoin spéir! bain triail as cadhcáil i dtimpeallacht shuaimhneach i dteannta Club Cadhcála Leitir Mealláin. Déan cairde nua agus féach ar choda d’ár n‑oileán nach féidir a fheiceáil ó thalamh tirim. Éirigh muiníneach ar an uisce, agus béim ar spraoi is ar shábháilteacht. Cuireann muid teagascóirí lán-cháilithe ar fáil, i dteannta an treallamh ar fad a theastaíonns: bád, áis snámhachta, culaith uisce is ar eile.

Gheobhaidh tú creidiúnú ICU leibhéal 2 i gcionn sé seachtainí. Agus nach cuid de bheart ballraíochta é an cúrsa do thosnaitheoirí? Níl sa mí go leith sin ach tús an spleodair!

Déan teagmháil le Comhair Chuigéal le haghaidh tuilleadh eolais.
to top

Tionscadail atá á bhforbairt

An tIonad Léirmhíniúcháin

Bhuail Coiste Stiúrtha Chomhar Chuigéal Teoranta le feidhmeannaigh Údarás na Gaeltachta i Leitir Mealláin i mí Aibreáin 2018. Ag éirí as an gcruinniú seo, beartaiodh tionscadal nua, Ionad léirmhíniúcháin, a chur chun cinn sa cheantar. Tá sé i gceist go mbeidh an t‑ionad seo mar cheann scríbe rí-spéisiúil do thurasóirí a thabharfadh cuairt ar Leitir Mealláin. Tá sé i gceist againn go mbeidh raon leathan seirbhísí san ionad freisin, le freastail ar phobal na háite is ar an lucht gnó:

 • Fáiltiú.
 • Oifigí.
 • Caifé.
 • Leithrisí.
 • Stór.
 • Seomraí seirbhísí agus cruinnithe.
 • Agus ar eile…

Beidh na háiseanna seo ar fáil do ghrúpa ar bith ón gceantar gur mian leo cruinniú a bheith acu nó cúrsa oiliúna a reachtáíl.

go barr

Siúlóidí i Leitir Mealláin

Tá sé i gceist ag Comhar Chuigéal roinnt siúlóidí, idir threoraithe agus neamh-threoraithe, agus turais speisialaithe a fhorbairt i Leitir Mealláin. Tá na radharcra is áille ar domhan againn anseo, ó Thúr Cheann Golaim go Loch an Bhalla i nGarumna. Tá gréasán de bhóithre casta agus de chosáin siúil iontu le sár-radharcanna trasna an Atlantaigh.

Is mian linn go gcruirfidh ár gcuid siúlóidí treoraithe deis iontach ar fáil le foghlaim faoi stair agus faoi chultúr an cheantair. Tabharfaidh na treoraithe cainteanna eolasacha le linn na siúlóidí, ag tarraingt aird ar na pointí spéise, ar nithe a bhfail baint acu le stair áitiúil agus ar shonraí tíreolaíocha agus seandálaíocha. Beidh léarscáileanna agus treoir maidir leis na siúlóidí le fáil díreach ó Chomhar Chuigéal agus ó ghnólachtaí áitiúla. Beidh tú in ann imeacht leat ar shiúlóid ar do shuaimhneas: tá na bealaí siúlóide ar bheagán tráchta — agus gan trácht ar bith uaireanta!

Léarscáil de shiúlóidí i Leitir Mealláin

Íoschóipeáil an léarscáil i riocht PDF.

go barr

An tIonad Feamainne

Tá plé leanúnach ar siúl idir Comhar Chuigéal agus Bord Iascaigh Mhara chun ionad feamainne a fhorbairt i Leitir Mealláin.

Mar oileán a bhfuil 7,000 ciliméadar / 4,400 míle de chósta air, is é lonnaithe in uiscí teo, torthúla Shruth na Murascaille, ní mór dúinn raidhse feamainne. Mar sin féin, i láthair na huaire tá sí ar cheann de na hacmhainní is lú úsáid ata againn. Maireann níos mó ná 650 speiceas feamainne ar chladaigh na hÉireann. Bailítear mar bhia í, próiseáiltear agus úsáidtear í mar leasachán, úsáidtear mar chomhábhar i gcosmaidí agus cóireálacha spa, agus is ábhar taighde biteicneolaíochta agus cógaisíochta í.

Tá timpeallachtaí mara ag athrú áfach: tá teochtaí farraige ag méadú, tá leibhéal na farraige ag ardú, tá an fharraige ag éirí níos aigéadaí agus tá na rudaí seo ag imirt tionachar ar dáileadh agus ar phatrúin fáis. Agus aird á ghéiriú an t‑am ar fad ar an fharraige mar fhoinse bia, fuinnimh agus mar amhábhar le haghaidh tionscadal an cheimiceáin agus na cógasaíochta, tá stair spéisiúil bhaint feamainne na hÉireann ar tí tús a chur le caibidil nua. Dá réir seo, ba mhaith linn-ne níos mó eolas a fháil ar na speicis feamainne a aimstear sna huiscí tímpeall Cheantar na nOileán féin, agus a fháil amach go díreach céard iad féin agus cén chaoi a bhféadfadh athruithe a bheith ag teacht orthu le himeacht ama.

go barr